Referat fra generalforsamlingen

2016-06-06 14:51
Torsdag den 12. maj 2016 afholdtes der ordinær generalforsamling i Esbjerg Ishockey Klub

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af formand

6. Valg af kasserer

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Ad 1

Advokat Jørgen Makholm blev valgt til dirigent og kunne med medlemmernes bekræftelse konstatere generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed, idet dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.

Ad 2

Karsten Haarkær aflagde beretning for året og omtalte, at der havde været fokus på økonomien, og at man de kommende år ville forsøge at skabe endnu bedre vilkår blandt andet ved mulig ansættelse af en ekstern træner.

Beretningen blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Ad 3

Foreningens kasserer Dorte benjaminsen aflagde regnskab som udviser et resultat på kr. 257.923,00 og en egenkapital på kr. 858.280,00. Regnskabet blev enstemmigt godkendt med akklamation.

Ad 4

Der forelå vedtægtsændringsforslag fra bestyrelsen således § 9b skulle have følgende indhold:

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. april til den 31. marts.

Foreningens midler placeres i anerkendt pengeinstitut. Fog kan kassereren hæve mindre kontantbeløb op til kr. 5.000,00 til varetagelse af kassererens opgaver for foreningen.

Forslaget blev motiveret af dirigenten og blev enstemmigt vedtaget, hvorefter der udarbejdes nye vedtægter, hvor dette er indføjet i.

Ad 5

Formanden var ikke på valg, da denne vælges for 2 år ad gangen jfr. vedtægterne, hvorfor punktet udgår.

Ad 6

Dorte Benjaminsen genvalgtes til kasserer.

Ad 7

Til bestyrelsen nyvalgtes Claus JUul Nielsen.

Tim Nielsen blev valgt til suppleant.

Ad 8

Til revisor nyvalgtes Revisionsfirmaet Martinsen, Esbjerg.

Ad 9

Bjarne Harbo motiverede valget af årets modtager af Keld Toft pokalen.

Disse blev Anniesette og Thomas Bjerrum.

Valget blev applauderet af generalforsamlingen.

Betina Rasmussen fra USA-udvalget tildelte klubben kr. 40.000,00.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et trefoldigt hurra, hvorefter formanden takkede for i aften.